Specialisaties

Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Vergunningen

Wij staan u bij in procedures waarbij uw vergunning wordt geweigerd of wordt aangevochten voor de Deputatie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State.

 • Uw vergunning wordt geweigerd en u wenst een beroep in te stellen bij de Deputatie.
 • U wenst uw bezwaren> kenbaar te maken tijdens een openbaar onderzoek.
 • U wenst beroep aan te tekenen tegen een afgeleverde vergunning en dient een procedure te voeren voor de Deputatie, de Vlaamse Regering of de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
 • Uw vergunning wordt aangevochten door een derde en u wenst te reageren.
 • U wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan aan te vechten bij de Raad van State.
 • Uw bedrijfsexploitatie wordt bedreigd doordat u geen nieuwe vergunning meer bekomt.

Onteigening en Planschade

Wij staan u bij wanneer uw eigendom wordt onteigend of wanneer de bestemming van uw eigendom wordt gewijzigd.

 • U verneemt dat de overheid van plan is om uw eigendom te onteigenen
 • U wordt gecontacteerd door de overheid in het raam van minnelijke onderhandelingen voorafgaandelijk aan een onteigening.
 • Uw eigendom zal worden onteigend en u wenst zich te verzetten door de wettigheid van de onteigening te betwisten.
 • U ontvangt een aanbod voor betaling van een onteigeningsvergoeding maar u bent niet akkoord met de omvang van de onteigeningsvergoeding.
 • U ontvangt een dagvaarding inzake onteigening en u dient voor de Vrederechter te verschijnen.
 • U wenst een >planschadevergoeding te ontvangen omdat de bestemming van uw eigendom wordt gewijzigd en uw terrein niet meer bebouwbaar is.

Procedures tegen de overheid

Wij staan u bij in alle procedures tegen de overheid bij eigendomsaantastingen of overheidsmaatregelen.


 • U wordt geconfronteerd met een onrechtmatig optreden van de overheid en wenst de aansprakelijkheid van de overheid vast te horen stellen.
 • U ontvangt een proces-verbaal of een herstelvordering van de overheid wegens illegale bouwwerken en wenst zich te verzetten.
 • U wordt geconfronteerd met een stakingsbevel en u wenst zich hiertegen te verzetten.
 • U wordt geconfronteerd met een eigendomsbeperking die door de overheid wordt opgelegd en u wenst een schadevergoeding te bekomen.
 • U wordt geconfronteerd met de ligging van uw eigendom in overstromingsgevoelig gebied maar werd hiervan nooit op de hoogte gebracht.
 • Uw eigendom wordt beschermd als onroerend erfgoed en u bent het hiermee niet eens.

Omgevingsrecht

Wij staan u bij in geval van problemen op het vlak van ruimtelijke ordening, milieu, erfdienstbaarheden en leegstand.

 • Uw bouwgrond mag niet meer bebouwd worden waardoor u wordt geconfronteerd met een bouwverbod.
 • Uw bouwmogelijkheden worden beperkt door achterhaalde bouwvoorschriften of u wordt geconfronteerd met een voorkooprecht.
 • U wenst uw goed te verkopen doch stuit op administratieve beperkingen zoals erfdienstbaarheden.
 • U wordt geconfronteerd met een bodemverontreiniging waarbij u wordt aangemaand tot sanering.
 • U wenst een vergunning te bekomen voor uw landbouwbedrijf maar stuit op de stikstofproblematiek.
 • U wordt geconfronteerd met een leegstandsheffing of een beslissing tot ongeschiktheid die u wenst te betwisten.