Over ons

Toury Advocaten is een nichekantoor gespecialiseerd in het bestuurs-, vastgoed- en eigendomsrecht. Het kantoor is werkzaam over heel België en richt zich hierbij in het bijzonder op de materies van het ruimtelijk ordeningsrecht, de stedenbouw en de woonkwaliteit (stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, herstelvorderingen, stakingsbevelen, leegstands- en ongeschiktheidsheffing), het onteigeningsrecht en de planschade (administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure, planschadeprocedure), het milieurecht (milieuvergunningen, bodemsanering, afvalstoffen), het zaken- en administratief goederenrecht (erfdienstbaarheden, openbaar domein en het gebruik ervan, buurtwegen), de overheidsaansprakelijkheid en de professionele aansprakelijkheid (procedures in schadevergoeding ten aanzien van de overheid en procedures aangaande de beroepsaansprakelijkheid van notarissen, advocaten, milieudeskundigen) en de bescherming van het eigendomsrecht in zijn ruimste betekenis (onteigeningsdreiging, erfdienstbaarheden van openbaar nut, eigendomsblokkering, burenhinder, afpaling).

De samenleving wordt gekenmerkt door een complexe regelgeving waarin het overheidsingrijpen op diverse vlakken steeds meer plaats inneemt. Exponentieel brengt dit een groeiende noodzaak aan rechtsbescherming met zich mee. Als onafhankelijk advocatenkantoor onderscheidt Toury Advocaten zich als één van de enige kantoren dat bij conflicten met de overheid, exclusief optreedt ter verdediging van de belangen van particulieren en ondernemingen. Het gegeven dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat waarbij het algemeen belang primeert op het privaat belang, staat hierbij centraal.