Algemene voorwaarden

 1. De beroepsactiviteiten van Mr. John Toury worden exclusief uitgeoefend onder de vorm van de BVBA Mols-Toury Advocaten, met als maatschappelijke zetel 1800 Vilvoorde, Jean Baptiste Nowélei 13, KBO 0809.985.434. Mr. John Toury handelt in het kader van zijn beroepsactiviteiten nooit in eigen naam, doch enkel in naam en voor rekening van de BVBA Mols-Toury Advocaten.

  Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de advocaten van de BVBA Mols-Toury Advocaten aan hun cliënten leveren. Telkens een cliënt een beroep doet op de diensten van de BVBA Mols-Toury Advocaten, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

 2. De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voor iedere individuele advocaat door de Orde van Vlaamse Balies wordt onderschreven en onder de modaliteiten zoals aangegeven in de polis (polis beschikbaar op eerste verzoek).

  De aansprakelijkheid van de BVBA Mols-Toury Advocaten en haar advocaten beperkt zich tot de dekking van de voormelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering en beperkt zich tot het bedrag van 2.500.000 € en dit onder de vorm en modaliteiten zoals omschreven in de verzekeringspolis

  Indien en voor zover er, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens voormelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van de BVBA Mols-Toury Advocaten of van haar advocaten/ medewerkers, in hoofdsom, kosten en intresten beperkt tot het dubbel van de reeds aan het kantoor betaalde erelonen in het individueel dossier dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheidsvordering, met een absolute maximum van 25.000 €.

  Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af, van welke aard ook, met betrekking tot adviezen en diensten die verstrekt worden door advocaten die derden zijn aan ons kantoor, boekhouders, auditors, deskundigen of elke andere leverancier van diensten waarop wij eventueel een beroep zouden moeten doen in het raam van onze bijstand, evenals voor elke onrechtstreekse schade of gevolgschade of voor schade aan derden.

 3. De erelonen worden op basis van uurtarief aangerekend. Het uurtarief vormt de basisvergoeding voor de prestaties van de betrokken advocaat. Kantoorkosten (secretariaatskosten, etc) worden afzonderlijk in rekening gebracht, net als gerechtskosten (rolrechten, dagvaardingskosten).

 4. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaten, alle nuttige informatie aan deze laatsten. De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de BVBA Mols-Toury Advocaten en aan haar advocaten om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, op te slagen en te verwerken voor één of meer welbepaalde doeleinden die kaderen in de beroepsdoeleinden en taak van het kantoor.

 5. Cliënt bevestigt op de hoogte te zijn gebracht van het bestaan van de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen

 6. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere, behoudens geschreven andersluidende overeenkomst. Mocht enige clausule van de voormelde overeenkomst nietig worden verklaard, brengt dit geenszins de nietigheid mee van de gehele overeenkomst en zal steeds – en dit eveneens ten aanzien van de nietig verklaarde clausule - gehandeld worden overeenkomstig de bedoelingen die de partijen bij het afsluiten van de onderhavige overeenkomst hebben gehad.